Utbildning CIF

International committee on Training  CIF

Svensk representant: Bosse Lagerqvist, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
bosse.lagerqvist(a)conservation.gu.se
conservation.gu.se/


CIF:s mål

CIF är en förkortning av den franska benämningen Comité international de la Formation. Organisationen har som mål:

Att främja internationellt samarbete inom utbildning i skydd, bevarande och revitalisering av monument, historiska platser och bebyggelsekulturarvet i allmänhet.
Att påskynda en ökad förståelse vid erkännande av sådant kulturarv.
Att ge råd i utvecklingen av ICOMOS’ aktiviteter inom detta område.

Detta ska kunna ske genom att tillhandahålla ett forum för utbyte av erfarenheter, idéer, kunskaper och resultaten av forskningen, mellan utbildare och forskare, så att CIF:

  • Stödjer insamling och spridning av information om befintliga utbildningsprogram;
  • Uppmuntrar vidare studier och utveckling av utbildningsverksamhet i ämnen som rör bevarande av kulturarv;
  • Utvecklar vetenskapligt samarbete genom att skapa kontakter med utbildningsanordnare, centra, kommitteer och internationella organisationer som är verksamma inom utbildningar i bevarande, konservering, restaurering av kulturarv.

Aktiviteter i Sverige

CIF har under ett antal år inte varit så aktivt, vare sig internationellt eller i Sverige. Målet nu är att etablera en bas i Sverige genom att:

  • Bygga nätverk mellan intresserade utbildningsanordnare.
  • Genom nätverket utveckla ömsesidigt utbyte av information om utbildningsplaner och utvecklingsinsatser inom den utbildningsverksamhet som institutionen bedriver.

Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till:

  • Ett kreativt forum för utbildningsutveckling inom ICOMOS’ intresseområde.
  • Möjligheter att dra nytta av varandras expertis (t.ex. lärarinsatser, gemensamma fältarbeten, studentutbyte på masternivå).
  • Möjligheter att göra gemensam läromedelsproduktion.
  • Möjligheter att göra gemensamma aktiviteter med praktikerfältet.

På sikt kan också möjligheter uppstå att samverka i en internationell kontext.

Nätverket

Utbildningar vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
(Här kommer partners i nätverket att presenteras allteftersom de ansluter sig.)

Dokument

Principles for Capacity Building through Education and Training in Safeguarding and Integrated Conservation of Cultural Heritage
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/ICOMOS_CIF_PrinciplesCapacity_EN_20130930.pdf

Reflections on heritage to be preserved and the resources required
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/Reflections%20on%20Heritage_2011.pdf

ANNEX I Evolution of the concept of cultural heritage
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/Annex%20I.pdf

ANNEX II Centres for conservation education and training
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/Annex%20II.pdf

ANNEX III Bibliographical references
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/Annex%20III.pdf

Glossary of Terms for ICOMOS Guidelines for Education and Training
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/Glossary%20of%20Terms_CIF%20Guidelines.pdf

Guidelines for Education and Training – Practical Instructions for Practitioners
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/ICOMOS_CIF_UK_DRAFT_Guidelines_Practitioners.pdf


Verksamhet och rapporter

2021 verksamhetsrapport Utbildning (CIF)

Året har präglats av pandemi-läget vilket naturligen har påverkat verksamheten som i korthet kan beskrivas: Under året har ett svenskt CIF-nätverk etablerats men har inte kunnat träffas och planen är att aktivera nätverket under 2022, framförallt med anledning av Erasmus+ projektet Charter Alliance (https://charter-alliance.eu/) Projektet startade i januari 2021 och kommer att utvecklas under perioden […]