Resestipendier

En viktig del i ICOMOS arbete är att stödja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kulturvårdare i hela världen. Som medlem i ICOMOS Sverige har du möjlighet att söka resestipendium för att delta i ICOMOS internationella konferenser. Målsättningen är att resestipendierna ska göra att fler, särskilt yngre medlemmar ska få möjlighet att delta i ICOMOS internationella verksamhet.

Vem kan få resestipendium?

Resestipendium från ICOMOS Sverige kan bara sökas av medlemmar i ICOMOS Sverige och bara för deltagande i arrangemang anordnade av, eller i samarbete med, ICOMOS. Normalt kan man inte få mer än ett resestipendium under ett kalenderår.

Eftersom våra resurser är begränsade delas resestipendium i första hand ut till den som inte på annat sätt kan finansiera sitt deltagande i ett ICOMOS-arrangemang. Medlemmar som får delar av kostnaderna betalda av sin arbetsgivare, via andra stipendier eller på annat sätt kan söka resestipendium för den resterande kostnaden. ICOMOS prioriterar också stöd till de medlemmar som behöver få resekostnader betalda för sitt arbete i de internationella vetenskapliga kommittéerna (ISC).

Ett större antal stipendier brukar delas ut till deltagande ICOMOS General Assembly som hålls vart tredje år.

Hur stort är stipendiet?

Resestipendiet är tänkt att täcka anmälningsavgifter samt del av kostnader för resa och uppehälle. Tyvärr kan stipendiet normalt inte täcka hela kostnaden. Stipendiet är inte heller tänkt att täcka kostnader för lön och traktamente under resan.

Resestipendiet betalas ut med ett fast belopp (ingen kostnadsredovisning krävs) och är normalt skattefritt.

Ansökan om resestipendium

Resestipendium ska sökas i god tid före resan, helst via e-post till info[at]icomos.se. I ansökan ska du ange:

  • Sökt belopp
  • Budget, annan finansiering/medfinansiering
  • Ändamålet med resan
  • Tidpunkt och plats för resan

Eftersom beslut om tilldelning av resestipendium och belopp fattas av styrelsen för ICOMOS Sverige på ordinarie styrelsemöten som sker ca 6 gånger om året är det lämpligt att ansöka i mycket god tid. Förhandsförfrågan kan ske via mejl.

Blankett för ansökan om resedtipendium

Blankett i PDF

Utbetalning av beviljat resestipendium

Resestipendiet betalas ut i efterhand. För att få ut resestipendiet ska en kortfattad reserapport skickas in till ICOMOS Sverige, info[at]icomos.se. Eftersom syftet med resestipendierna är att öka kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kommer rapporten att läggas ut på ICOMOS Sveriges hemsida.

Blankett för rekvisition av resestipendium