Styrdokument

Statutes of the Swedish National Committee of ICOMOS

adopted 27 Febr 1992,
article 7 amended 23 March 1995,
article 3 amended 8 March 2005,
article 3 and 4 amended 8 March 2006

ICOMOS SE – Statutes 2006

Stadgar för svenska nationalkommittén av ICOMOS

Antagna 1992-02-27
Senast reviderade 2018-03-21

ICOMOS Sverige – Stadgar

Stadgar för ICOMOS

Som medlem i svenska nationalkommittén av ICOMOS är man också medlem i det internationella ICOMOS och omfattas av dess stadgar och de tillhörande etiska principerna.

ICOMOS Statutes (rev. 2017) Eng/Fr

ICOMOS Ethical Principles (2020) Eng/Fr

ICOMOS Etiska principer med svensk översättning (rev. 2021) Eng/Sv

Styrdokument för de svenska arbetsgrupperna

ICOMOS Sverige har fyra arbetsgrupper som var och en självständigt bedriver sitt arbete. Normalt arrangerar dessa en eller ett par aktiviteter om året. Däremellan kan man bedriva olika projekt och hålla kontakt per e-post.

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012

ICOMOS Sweden har svenska arbetsgrupper kopplade till flera av de internationella kommittéerna.
Arbetsgrupperna skall verka för att främja sitt område och fungera som ett forum för dialog och
kunskapsutbyte, som nätverk och kunskapsbas för experter inom svensk kultur­miljövård.

Världsarvsarbetet och nominering av nya världsarv bör ske med stöd av de nationella arbetsgrupperna.

Ur Svenska ICOMOS stadgar:

 • För att närmare studera tekniska, metodiska, vetenskapliga eller andra frågor kan särskilda arbetsgrupper utses. Utomstående experter kan till­kallas. Arbets­grupperna kan vara kontaktorgan till ICOMOS internationella kommittéer. (§9).
 • Beslut om tillsättning av arbetsgrupper, sammankallande i dessa och beslut om kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer tas vid årsmötet. (§6). Därmed är det också underförstått att arbetsgrupper avskaffas genom beslut av års­mötet.

Arbetsgrupper och kontaktpersoner till de internationella kommittéerna läm­nar års­rapport till styrelsen. (§9)

Därutöver gäller:

 • Rekry­te­ring av yngre medlemmar och medlemmar i underrepresenterade yrkeskategorier är önskvärd.
 • Innan en arbetsgrupp tillsätts skall en preliminär plan för verksamheten ha utar­be­tats och godkänts av styrelsen. En handlingsplan med generella mål och rikt­linjer och en verksamhetsplan bör därefter föreligga för kommande treårsperiod.
 • Den som är sammankallande i en svensk arbetsgrupp skall vara ICOMOS medlem och bör också vara kontakt­person i den motsvarande internationella kommittén.
 • Arbetsgrupperna har ansvar för svenska ICOMOS utåtriktade verksamhet inom sitt expertområde och skall ligga i linje med ICOMOS SWEDENs mål, policy och vision. Aktiviteter skall samordnas med Svenska ICOMOS övriga verksamhet. Gruppen bör träffas minst två gånger per år, gärna i seminarieform. Till semi­na­rierna ska även icke gruppmedlemmar inbjudas. Även icke ICOMOS-medlemmar kan inbjudas. Seminarier annonseras i utskick till medlemmarna, på hemsidan och om möjligt i medlemsbladet.
 • Sammankallande ansvarar för att till gruppens medlemmar förmedla aktuell information från internationella ICOMOS, den internationella kommittén och svenska ICOMOS styrelse samt för att gruppens synpunkter och förslag förs tillbaka.
 • Arbetsgruppen/kontaktpersonen skall i god tid före årsmötet lämna en kort verk­sam­hets­berättelse till styrelsen med summering på engelska. Vid slutet av varje treårsperiod skall en rapport om genomförandet av den aktuella verksamhetsplanen lämnas, likaså med summering på engelska.

Styrdokument för medverkan i de internationella vetenskapliga kommittéerna

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012

ICOMOS SWEDEN har en svensk representant i flertalet internationella vetenskapliga kommittéer. Ambitionen är att finnas med i alla kommittéer med verksamhetsområden som är relevanta för Sverige. På svenska ICOMOS hemsida finns information om:

 • vilka internationella vetenskapliga kommittéer som finns
 • vad som generellt gäller för de internationella vetenskapliga kommittéerna (ICOMOS International Scientifique Committees)
 • våra representanter i de internationella kommittéerna och nationella arbetsgrupperna.

De svenska representanterna i ICOMOS vetenskapliga kommittéer förutsätts att:

 • bidra med kunskap och initiativ till kommittéernas arbete
 • representera Sverige och driva våra frågor i kommittéernas arbete och att verka för att de genom styrelsen också drivs inom ICOMOS övriga rådgivande och beslutande organ
 • bygga upp digitalt nätverk för informationsutbyte med intresserade medlemmar
 • bilda svenska arbetsgrupper när så bedöms möjligt, som en utveckling av det svenska nätverket.
 • föra ut kunskap om kommittéernas arbete och resultat till ICOMOS svenska medlemmar,   genom hemsida, nyhetsbrev, seminarier och på andra sätt.
 • se till att en växande skara experter inom det aktuella sakområdet blir medlemmar i   ICOMOS och tar del i aktiv diskussion bland annat till stöd för den svenska representanten.
 • vid behov av vidgad kunskapsbas och i samråd med styrelsen ordna seminarier
 • hålla sig informerade om ICOMOS arbete generellt, om vision, policy och mål och informera om detta i olika sammanhang.