Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna


[:sv]ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av
ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika
kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling
inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv
i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella kommittéernas roll och
målsättning finns beskrivna i Eger-X’ian Principles, från General Assembly 2005, uppdaterad
2013, tillgängliga på ICOMOS internationella hemsida, https://www.icomos.org/en/about-icomos/committees/scientific-committees/list-and-goals-of-isc. (Vår nationella hemsida är för
närvarande under omarbetning http://icomos.se/en/internationella-kommitteer/)

Från ICOMOS Sverige är vi engagerade och representerade i 24 kommittéer och vi behöver
representation i ytterligare fyra kommittéer; Cultural Tourism, Risk Preparedness, Heritage
Documentation och Shared Built Heritage. Att vara representant är ett ideellt uppdrag med
möjlighet att söka resebidrag för att delta i internationella konferenser. Möjligheten att söka
resebidrag för deltagande i konferenser gäller alla medlemmar. Kommittéernas arbete bygger
helt på de deltagandes engagemang och intresse i samarbetet med kollegor internationellt och
nationellt. Det är fullt möjligt att flera medlemmar från ICOMOS Sverige kan vara
medlemmar i samma kommitté och engagerade i arbetet, men det är endast en person som har
rösträtt vid val inom kommittén och denna representant utses bland de svenska medlemmarna
av vår styrelse.

Vi tar gärna emot förslag för deltagande och engagemang i våra olika kommittéer.

Här följer en kort presentation av de kommittéer där representationen för närvarande är
vakant. Mer information om kommittéernas arbete finns på ICOMOS hemsidor, den
internationella och den svenska.

Cultural Tourism ICTC , Kulturturism
Kommittén arbetar med frågor kring kulturturism och har tagit fram det så
kallade  Mexicodokumentet (ICOMOS International Cultural Tourism Charter Principles and
Guidelines for managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance) som är en
internationell överenskommelse om kulturturism. Dokumentet antogs av ICOMOS
generalförsamling i Mexico 1999. Det vänder sig till ansvariga för kulturmiljövård, turism
samt lokala förvaltare och ägare av besöksmål. Dokumentet vill uppmuntra till dialog och
samarbete mellan dessa parter och skapa ett likartat synsätt. Dokumentet finns i en svensk
översättning tillgängligt på Icomos Sveriges hemsida/Kulturturismkommittén,
Mexicodokumentet 1999.

Risk Preparedness ICORP, Riskberedskap
ICORPS huvudsakliga uppgift är att arbeta för att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas mot
skadegörelse och total förlust vid olyckor, katastrofer och väpnad konflikt. Det sker genom
olika aktiviteter med förberedande skydd, tekniskt och organisatoriskt skydd och
återställande. Verksamhetsområdet är mycket brett. Det spänner över det mesta från skydd
mot och skademinimering under, respektive efter, allt från stora naturkatastrofer som
jordbävning, översvämning, och stora bränder, till skydd mot mänskliga aktiviteter med
negativa konsekvenser för kulturmiljön, där krigsbrott mot historiska minnesmärken blir allt
värre men också ex gruvbrytning kan orsaka stor skada. Dokumentet The Istanbul Statement
on Cultural Heritage Protection in Times of Risk 2012 finns att läsa i sin helhet på
http://icorp.icomos.org/index.php/news/39-the-istanbul- statement-2012.

Heritage Documentation CIPA, Dokumentation
Den internationella kommittén bildades 1968, då med inriktning mot fotogrammetri. Arbetet
fick med åren en bredare inriktning med syfte att dokumentera kulturarvet utifrån flera
perspektiv. Svenska ICOMOS har inte varit representerat i kommittén under de senaste åren,
men det är angeläget att vi tar upp detta arbete igen.

Shared Built Heritage ISCSBH , Delat kulturarv
Det delade byggda kulturarvet inkluderar både historiska urbana och rurala strukturer, som är
ett resultat av multikulturell och/eller kolonialt inflytande. Kommittén för Shared Built
Heritage har i uppdrag att stödja offentliga och privata organisationer över hela världen
genom att öka medvetenheten, skyddet, hanteringen och dokumentationen av det delade
byggnadsarvet och att främja och uppmuntra dess integration i dagens sociala och
ekonomiska liv. Enligt ICOMOS stadgar inkluderar detta bevarande, skydd, rehabilitering och
förbättring av monument, grupper av byggnader och platser. Den internationella kommittén
har haft en imponerande rad möten runt om i världen.

Skicka gärna en intresseanmälan, med en kort presentation, till info[at]nyhemsida.nyhemsida.icomos.se om du är
intresserad av arbetet i någon av kommittéerna. Kontakta mig gärna för eventuella frågor lena.palmqvist[at]nyhemsida.nyhemsida.icomos.se.

För styrelsen i svenska ICOMOS

Lena Palmqvist
Sammankallande för representanterna i de internationella kommittéerna och nationella
arbetsgrupperna[:]

, , , , ,