Skrivelser och publicitet

Angående ansökan om rivningslov av hamnmagasin Karlskrona

Vindkraftverk utan proportion hotar världsarv

Världsarvet Drottningholm, Förbifart Stockholm och Ekerövägen

Yttrande över betänkandet (SOU 2011:31) Staten som fastighetsägare och hyresgäst.

Urban Development, Cities and Unesco s proposed “Recommendation on the Historic Urban Landscape”

Concerning proposal för “ICOMOS Charter on Historic, Cities, Towns and Urban Areas”

Consultation on the reform of the ICOMOS Statutes

Concerning Unesco Recommendation on Historic Urban Landscapes

Ang Nomineringar till världsarvslistan till Kulturdepartementet

Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom Drottningholm till Kulturdep

Ang Förbifarten och världsarvet Drottningholm till Vägverket

Ang Förbifartens anslutningar och väg 261 till Vägverket och Ekerö kommun

Ang Kulturfastighetsutredningen till Kultur- och Finansdepartementen

Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom slottsområdet till Vägverket