Resestipendier

En viktig del i ICOMOS arbete är att stödja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kulturvårdare i hela världen. Som medlem i ICOMOS Sverige har du möjlighet att söka resestipendium för att delta i ICOMOS internationella konferenser och arrangemang. Målsättningen är att resestipendierna ska göra att fler, särskilt yngre, medlemmar ska få möjlighet att delta i ICOMOS internationella verksamhet.

Resestipendium från ICOMOS Sverige kan bara sökas av medlemmar i ICOMOS Sverige och bara för deltagande i arrangemang anordnade av, eller i samarbete med, ICOMOS. Resestipendium delas i första hand ut till medlemmar av ICOMOS olika internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) för deltagande i kommittéernas möten. Men även andra kan söka. Ett större antal stipendier brukar delas ut till ICOMOS generalförsamling som hålls vart tredje år.

Beslut

Beslut om tilldelning av resestipendium och belopp fattas löpande av styrelsen för ICOMOS Sverige. Beslutet fattas normalt på ordinarie styrelsemöten och kan därför dröja upp till tre månader från ansökan. Normalt kan man inte få mer än ett resestipendium under ett kalenderår.

Belopp

Eftersom våra resurser är begränsade delas resestipendium i första hand ut till den som inte kan finansiera sitt deltagande i ett ICOMOS-arrangemang på annat sätt. Resestipendiet är tänkt att täcka anmälningsavgifter samt del av kostnader för resa och uppehälle. Tyvärr kan stipendiet normalt inte täcka hela kostnaden. Stipendiet är inte heller tänkt att täcka kostnader för lön och traktamente under resan. Medlemmar som får delar av kostnaderna betalda av sin arbetsgivare, via andra stipendier eller på annat sätt kan söka resestipendium för den resterande kostnaden.

Resestipendiet betalas ut med ett fast belopp (ingen kostnadsredovisning krävs) och är normalt sett skattefritt.

Utbetalning

Resestipendiet betalas ut i efterhand. Ingen kostnadsredovisning krävs, men mottagaren ska skicka in en reseberättelse till ICOMOS Sverige senast två månader efter avslutad resa. Eftersom syftet med resestipendierna är att öka kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte publiceras rapporten på ICOMOS Sveriges hemsida.

Din ansökan

Resestipendium ska sökas i god tid före resan. För att vi ska kunna fördela de medel vi har på bästa sätt vill vi gärna ha din ansökan (eller en förhandsförfrågan) så tidigt som möjligt.