Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 

Är du intresserad av det internationella arbetet så är du varmt välkommen att höra av dig till de olika representanterna. Om den rollen är vakant kan du maila info[at]icomos.se eller vända dig till Lena Palmqvist (lena.palmqvist[at]icomos.se) som har övergripande ansvar för den svenska representationen i de internationella kommittéerna.

Internationella vetenskapliga kommittéer

1900-tal (ISC20C)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage
Förkortning: ISC20C
Hemsida: https://isc20c.icomos.org/
Svensk representant: Henrik Nerlund
Kontakt: info[at]icomos.se

ISC20C har medlemmar från i stort sett hela världen. Uppgiften för ISC20C är främst att väcka intresse för och värna 1900-talets kulturarv där fokus alltmer riktas mot efterkrigstidens arkitektur, som på många håll ännu inte har värderats för sina arkitektur- och kulturhistoriska värden. Ett av gruppens instrument är HA, Heritage Alert, som innebär att ägaren till byggnader eller anläggningar som riskerar rivning får ett brev där anläggningens värden beskrivs och värdesätts och frågan ställs om det är möjligt att tänka om, och bevara byggnaderna. Gruppen har tagit fram skriften Madriddokumentet, som presenterar ett genomtänkt förhållningssätt till ändringar i det moderna kulturarvet.

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Arkeologi (ICAHM)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management
Förkortning: ICAHM
Hemsida: https://icahm.icomos.org/
Svensk representant: Jan Melander
Kontakt: jmelander52[at]gmail.com

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Delat kulturarv (ISCSBH)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Shared Built Heritage
Förkortning: ISCSBH
Hemsida: https://sbh.icomos.org/
Svensk representant: vakant
Kontakt: info[at]icomos.se

Det delade byggda kulturarvet inkluderar både historiska urbana och rurala strukturer eller element, som är ett resultat av multikulturell och/eller kolonialt inflytande. SBH har i uppdrag att stödja offentliga och privata organisationer över hela världen genom att öka medvetenheten, skyddet, hanteringen och dokumentationen av det delade byggnadsarvet och att främja och uppmuntra dess integration i dagens sociala och ekonomiska liv. Enligt ICOMOS stadgar inkluderar detta bevarande, skydd, rehabilitering och förbättring av monument, grupper av byggnader och platser. SBH har haft en imponerande rad internationella möten runt om i världen som inkluderar alla kontinenter.

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Dokumentation (CIPA)
Engelsk titel: CIPA Heritage Documentation
Förkortning: CIPA
Hemsida: https://www.cipaheritagedocumentation.org/
Svensk representant: Demi Thorsteinsson
Kontakt: info[at]icomos.se

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Ekonomi (ISCEC)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Economics of Conservation
Förkortning: ISCEC
Hemsida:
Svensk representant: Christer Gustafsson
Kontakt: info[at]icomos.se

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Energi och hållbarhet (ISCES)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Energy and Sustainability
Förkortning: ISCES
Hemsida: https://isces.icomos.org
Svensk representant: Marwa Dabaieh
Kontakt: info[at]icomos.se

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Fortifikation (IcoFort)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage
Förkortning: IcoFort
Hemsida: https://sites.google.com/site/icofort/
Svensk representant: Thomas Roth
Kontakt: info[at]icomos.se

Aktuellt i Sverige
Kommitéens svenska arkiv

Glasmålningar (ISCCSG)
Engelsk titel: International Scientific Committee for the Conservation of Stained Glass
Förkortning: ISCCSG
Hemsida: http://sgc.lrmh.fr/?lng=en
Svensk representant: Linda Kvarnström
Kontakt: linda.kvarnstrom[at]svenskakyrkan.se

ISCCSG arbetar med olika frågor kring bevarande, konservering och restaurering av historiska glasmålningar. Kommittén skapades inom Corpus Vitrearums ramverk och har samarbetat med ICOMOS International Stained Glass Committee sedan 1982.
Under 2009 bildades en så kallad hybridkommitté, Corpus Vitrearum-ICOMOS, med nya stadgar som följer Eger-Xi’An principerna som styr ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer. Kommittén samlar konsthistoriker, forskare, konservatorer, kuratorer och arkitekter som expert eller associerade medlemmar, vilka nomineras av Corpus Vitrearums nationella kommittéer och ICOMOS. Kommittén organiserar regelbundet internationella forum om glasmålerikonservering med ett stort deltagande från yrkesverksamma inom kulturmiljövården.

Kommittén har utarbetat riktlinjerna för glasmålerikonservering, Guidelines for the Conservation and Restoration of Stained Glass (första upplagan Wien 1989; andra upplagan Nuremberg 2004).

Sveriges representant i kommittéen, Linda Kvarnström är ansvarig glasmålerikonservator på Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé. Efter konservatorslinjen på Göteborgs Universitet med specialisering på glasmålningar följde arbete som konservator på The York Glaziers Trust, en av de äldsta och största konserveringsateljéerna för glasmålningar i Storbritannien. YGT är specialiserade på medeltida glasmålningar, ett av de största projekten var det stora Sankt William fönstret, 1414, i Yorks katedral.

Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé startades 2013 då Svenska kyrkan i Uppsala konstaterade att behovet av konservering var akut för domkyrkans fönster och främst för Sveriges största figurativa kyrkfönster, Sonens fönster från 1893. Glasmålningsateljén är Sveriges första konserveringsateljé för enbart glasmålningar och nu arbetar ett flertal utbildade glasmålerikonservatorer där. I första hand arbetar vi med Sonens fönster och domkyrkans övriga fönster, men ateljén tar även emot externa uppdrag.

Andra länkar
The York Glazier Trust
Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Hällristningar (CAR)
Engelsk titel: International Scientific Committee on Rock Art
Förkortning: CAR
Hemsida: https://www.isc-car.org
Svensk representant: Joakim Goldhahn
Kontakt: joakim.goldhahn[at]lnu.se

Aktuellt i Sverige
Kommitéens svenska arkiv

Immateriellt kulturarv (ICICH)
Engelsk titel: International Committee on Intangible Cultural Heritage
Förkortning: ICICH
Hemsida: https://icich.icomos.org
Svensk representant: Helga Janse
Kontakt: info[at]icomos.se

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Konstruktion (ISCARSAH)
Engelsk titel: International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage
Förkortning: ISCARSAH
Hemsida: https://iscarsah.org
Svensk representant: Carl Thelin
Kontakt: carl.thelin[at]tyrens.se

Aktuellt i Sverige

Kommitéens svenska arkiv

Kulturturism (ICTC)
Engelsk titel: International Cultural Tourism Committee
Förkortning: ICTC
Hemsida: https://www.icomosictc.org
Svensk representant: Vakant
Kontakt: info[at]icomos.se

Kommittén har tagit fram det så kallade Mexicodokumentet (ICOMOS International Cultural Tourism Charter Principles and Guidelines for managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance) som är en internationell överenskommelse om kulturturism. Dokumentet antogs av ICOMOS generalförsamling i Mexico 1999.

Dokumentet finns här i en svensk översättning av Nanna Cnattingius:

 • Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna (februari 2022)
 • 2020 ICTC verksamhetsrapport (februari 2021)
 • Kommitéens svenska arkiv

  Lera och jord (ISCEAH)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Earthen Architectural Heritage
  Förkortning: ISCEAH
  Hemsida: https://isceah.icomos.org
  Svensk representant: Vakant
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Lokal byggnadstradition (CIAV)
  Engelsk titel: International Committee on Vernacular Architecture
  Förkortning: CIAV
  Hemsida: https://ciav.icomos.org
  Svensk representant: Lena Palmqvist
  Kontakt: lena.palmqvist[at]icomos.se

  Begreppet Vernacular, som står för den inhemska, lokala, folkliga bebyggelsen, har vidgats, men omfattar i huvudsak bebyggelse utan arkitekter som upphovsmän, bebyggelse som vanligen utgår från en folklig byggnadstradition, på landsbygden och även i städer/tätorter.

  Den internationella kommittén för Vernacular Architecture, CIAV (Comité International d’Architecture Vernaculaire) bildades 1976. I Plovdiv i Bulgarien arrangerades 1975 den internationella konferensen för Conservation of Vernacular Architecture. Konferensen ledde fram till en resolution för skapandet av en International Committee on Vernacular Architecture och arbetet i kommittén startade 1977. Konferenser arrangerades i samarbete med Historic towns kommittén och Träkommittén. Under 1980-talet hade Träkommittén och kommittén för Vernacular Architeture nära samarbete då träbebyggelsen i Nordeuropa var ett gemensamt tema. 1988 hölls den internationella konferensen Conservation of Wooden Vernacular Architecture, arrangerad av ICOMOS USSR.

  CIAV kommittén har sedan starten haft flera samarbeten med andra kommittéer däribland Historic Towns kommittén, International Wood Committee, kommittén för Cultural Tourism och kommittén för Earthen Architectural Heritage.

  Under 1980-talet pågick projektet Regional Architecture and Cultural Development in Europe. Projektet initierades av dåvarande sekreteraren i CIAV, knuten till The Research Institute for Culture i Moskva. Projektet ledde fram till ett samarbete mellan CIAV, friluftsmuseer och universitet. Vid CIAV-mötet 1990 lyftes frågorna kring tre huvudområden knutna till den lokala bebyggelsen; bevarande in situ, friluftsmuseer och den nya regionala bebyggelsen. 1991 höll European Association of Open Air Museums sitt möte på Skansen i Stockholm där dessa frågor togs upp. Under 1980-talet arbetade kommitténs medlemmar med att formulera ett Charter of Vernacular Architecture. Med utgångspunkt i ”Charta of Plovdiv” från möten i Jugoslavien 1984 och 1992 presenterades den slutliga versionen av Charter of the built Vernacular Architecture, ratificerad vid ICOMOS General Assembly i Mexico 1999.

  Kommitténs arbete syftar till att stödja samarbete för att studera, vårda och bevara lokal bebyggelse och lokala byggnadstraditioner.

  Under 2000-talet har CIAV kommitténs möten hållits både i Europa och i olika delar av övriga världen. 2010 arrangerade svenska CIAV kommittén i samarbete med våra norska kollegor en konferens i Finnskogen under temat ”Vernacular Crossing Borders”.

  Styrelsen för den internationella CIAV kommittén har följande sammansättning:

  Mr. Hossam Mahdy, President
  Ms. Marwa Dabaieh, Vice President
  Ms Shao Yong, Vice President
  Mr. Ivan Enev, Secretary General

  26 nov – 3 dec 2023 hölls online omröstning till ny styrelse för den internationella kommittén. Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes med stor majoritet (96%-92%)

  Publikationer

  Vernacular Architecture in the face of change innehåller 22 artiklar baserade på de presentationer från CIAV-mötet 2012 i Abu Dhabi. (red. Miles Lewis och Marwa Dabaieh, Lund, 2019).

  I Vernacular Architecture Reflections – challenges and future ger flera av CIAV:s medlemmar olika aspekter på Vernacular Architecture (red. Marwa Dabaieh och Valeria Prieto, Mediatryck, Lund 2016).

  Flera av kommitténs medlemmar skriver även i nyutgåvan av Paul Olivers Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Bloomsbury, 2:nd ed. 2018.

  Rapport från konferensen i Valencia, Spanien 14-16 september 2017 är publicerad i Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability: Proceedings of SosTierra 2017.

  Övrig litteratur

  CIAV:s tidigare styrelseledamot Hosam Mahdy är författare till publikationen Approaches to the conservation of Islamic cities. The case of Cairo. Ladda ner gratis

  Lena Palmqvist har publicerat artikeln ‘Swedish Homes of Coniferous and Deciduous Timber’ i publikationen HABITAT – Vernacular Architecture for a Changing Planet. Thames and Hudson 2017/2018, s.378-381.

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Marint (ICUCH)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Underwater Cultural Heritage
  Förkortning: ICUCH
  Hemsida: https://icuch.icomos.org
  Svensk representant: Staffan von Arbin
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Muralmåleri (ISCMP)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Mural Painting
  Förkortning: ISCMP
  Hemsida: https://muralpainting.icomos.org
  Svensk representant: Anna Henningsson
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Den svenska arbetsgruppen för muralmåleris syfte är att vara delaktig i att bevara, förstå och tillgängliggöra muralmåleri. Målet är att inspirera till samverkan mellan olika yrkesgruppen som verkar inom muralmålerifältet. Gruppen vill verka för att överföra internationella tankar och aktuella projekt till Sverige för att öka intresset och kunskapen om muralmåleri och dess möjligheter.
  Ett första steg är att sprida ICOMOS dokument om bevarande av muralmålningar från 2003: ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Polar (IPHC)
  Engelsk titel: International Polar Heritage Committee
  Förkortning: IPHC
  Hemsida: https://www.iphc-icomos.org
  Svensk representant: Dag Avango
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Rätt, administration, ekonomi (ICLAFI)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues
  Förkortning: ICLAFI
  Hemsida: https://iclafi.icomos.org
  Svensk representant: Thomas Adlercreutz
  Kontakt: t.adlercreutz[at]gmail.com

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Religiösa och rituella platser (PRERICO)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual
  Förkortning: PRERICO
  Hemsida: https://prerico.icomos.org/
  Svensk representant: Henrik Lindblad
  Kontakt: lindbladresearch[at]gmail.com

  PRERICO bildades formellt 17 mars 2017 i samband med beslut av internationella ICOMOS styrelse och efter flera års förberedelser. Syftet är formulerat i kommitténs stadgar enligt följande; “ICOMOS International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual (PRERICO) promotes the understanding, protection, conservation and management of places in their tangible and intangible aspects, which are valued as heritage for their present, past and future roles in religious and ritual contexts.”

  Efter omfattande utlysningar av medlemskap består kommittén år 2020 av omkring 60 medlemmar från 33 olika länder. För att verkställa arbetet med religiösa kulturarv har PRERICO bildat tre olika arbetsgrupper med sammanlagt ett trettiotal medlemmar. Grupperna arbetar med frågor omkring internationella principer och vägledningar, implementering av världsarvskonventionen och vård och förvaltning av religiösa kulturarv.

  År 2018 arrangerade PRERICO tillsammans med ICLAFI (ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues) på ön Jeju i Sydkorea, konferensen Comparative perspectives – Contemporary issues on Law, Religion, Heritage and Conservation.

  År 2019 arrangerades, i samverkan med Theophilos (ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration), konferensen Religious and Pilgrimage sites – Conservation challenges, i Florens, Italien.

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Riskberedskap (ICORP)
  Engelsk titel: NAMN
  Förkortning: ICORP
  Hemsida: https://icorp.icomos.org
  Svensk representant: Anders Andersson
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Städer och byar (CIVVIH)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Historic Towns and Villages
  Förkortning: CIVVIH
  Hemsida: https://civvih.icomos.org
  Svensk representant: Pål Anders Stensson
  Kontakt: palanders[at]arkstensson.se

  International Committee on Historic Towns and Villages eller CIVVIH, som är förkortningen efter kommitténs franska namn Comité international des villes et villages historiques, är den av ICOMOS internationella kommittéer som ägnar sig åt städer och mindre, urbana samhällen – historia, kultur­värden, planering, och såväl forskningsfrågor som praktisk kulturmiljövård.

  Kommittén grundades 1982. Den baserades då i Ungern och hade ett litet 1700-talspalats i staden Eger som sin hemvist. Fram till slutet av 1990-talet ägde också alla årliga möten rum här eller någon gång i grannländerna.

  Det klagades en del på detta och 1998, under kulturhuvudstadsåret, kunde vi bjuda in kommittén till Stockholm, ihop med ett möte med ICOMOS Advisory Committee och en internationell konferens om ”Historic Towns – A Heritage for the Future”. Kommittémötet inleddes med en seminariedag då medlemmarna inbjudits att hålla korta föreläsningar på temat ”The Analysis of Historical Structures and Values in Towns, in a Comparative, Global Perspective”. Dag två var det en utflykt i Stockholm och tredje dagens förmiddag hölls själva årsmötet, då de administrativa frågorna avhandlades.

  Detta har sedan blivit grundmodellen för Historic Towns-kommitténs årliga möten och dessa har legat i en rad intressanta städer i olika länder, bland annat Porto (2001), Corfu (2002), Nancy (2004), Istanbul (2005), Helsingfors (2007), Valletta (2010) och Neapel (2012). Och 2016 låg det årliga mötet för första gången utanför Europa, i Seoul i Sydkorea. Dessutom brukar det hållas kortare möten i samband med Triennial General Assemblies. Det finns också regionala grupper för Medelhavs­området och Östeuropa.

  Bland medlemmarna dominerar Europa och Medelhavsområdet, men det är också många aktiva medlemmar från Australien, olika länder i Asien, Nordamerika och andra delar av världen – universi­tetsfolk, myndighetspersoner och praktiker av alla de slag.

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Sten (ISCS)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Stone
  Förkortning: ISCS
  Hemsida:
  Svensk representant: Helen Simonsson
  Kontakt: helen.simonsson[at]raa.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Teori (TheoPhilos)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration
  Förkortning: TheoPhilos
  Hemsida: https://theophilos.icomos.org
  Svensk representant: Malin Myrin
  Kontakt: malin.myrin[at]icomos.se

  ICOMOS Teorikommitté arbetar med frågor som rör teori och praktik för bevarande, restaurering och vård av byggnader, miljöer och kulturlandskap. Tanken är att kommittén ska arbeta övergripande och i samarbete med andra mer specialiserade kommittéer. Därför anordnas många av kommitténs seminarium i samarbete med andra kommittéer.

  Kommittén anordnar minst ett årligt seminarium, ofta i samarbete med någon annan vetenskaplig kommitté. Vartannat år anordnas seminariet i Florens där en av kommitténs sponsorer har sitt säte.

  Seminarierna har ofta dokumenterats i utförliga rapporter. Tyvärr finns de bara i tryckt form men den internationella kommittén har en egen hemsida där information om kommittén, tidigare och kommande konferenser och ett antal konferenspublikationer i digital form finns att ta del av. På hemsidan finns också möjlighet att ansöka om att bli medlem i kommittén eller att registrera sin e-post för att få information om kommande aktiviteter.

  Kommitténs målbeskrivning innefattar också undersökning av existerande dokument och forskning inom området bevarande och restaurering; identifiering av behov och av obearbetade intresseområden; utveckling av idéer och visioner för framtiden; i samarbete med andra ICOMOS kommittéer och andra institutioners vetenskapliga enheter (så som UNESCO, ICCROM och ICOM) med syfte att etablera en integrerad teoretisk bas för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samhällen och kulturlandskap.

  Kommittéledning och medlemskap

  Den internationella kommittén leds av en styrelse bestående av sju personer.

  Kommittén domineras historiskt av medlemmar från Europa. Men det pågår en tillströmning av medlemmar från resten av världen.

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Tolkning (ICIP)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites
  Förkortning: ICIP
  Hemsida: https://icip.icomos.org
  Svensk representant: Cornelius Holtorf
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Cornelius Holtorf är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om kulturarvets bruk och tolkning i samtida och framtida samhällen. Kontaktuppgifter vid universitetet.
  Huvuduppgiften för denna kommitté är att studera framväxande teknologier och tekniker för allmänhetens tolkning och presentation, utvärdera deras potential att berika nutida historiska diskurs och att öka känsligheten för de universella värden och särskilda former av mänskligt uttryck som ingår i kulturarvsplatser.

  Arbetet i kommittén fokuserar uttryckligen på upplevelsedimensionen av besök till kulturarv, särskilt med hjälp av olika medier och metoder för offentlig kommunikation.

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Trä (IIWC)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Wood
  Förkortning: IIWC
  Hemsida: https://www.icomoswood.org
  Svensk representant: Tina Wik
  Kontakt: tina[at]tinawikarkitekter.se

  Kommittén har tagit fram denna vägledning: Principles for Conservation of Wooden Built Heritage

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Trädgård och landskap (ISCCL)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Cultural Landscapes
  Förkortning: ISCCL
  Hemsida: https://www.facebook.com/ISCCLCulturalLandscapes/about
  Svensk representant: Åsa Ahrland
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige
  Kommitéens svenska arkiv

  Utbildning (CIF)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Training
  Förkortning: CIF
  Hemsida:
  Svensk representant: Bosse Lagerqvist, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
  Kontakt: bosse.lagerqvist[at]conservation.gu.se

  CIF är en förkortning av den franska benämningen Comité international de la Formation. Organisationen har som mål:
  – Att främja internationellt samarbete inom utbildning i skydd, bevarande och revitalisering av monument, historiska platser och bebyggelsekulturarvet i allmänhet.
  – Att påskynda en ökad förståelse vid erkännande av sådant kulturarv.
  – Att ge råd i utvecklingen av ICOMOS’ aktiviteter inom detta område.

  Detta ska kunna ske genom att tillhandahålla ett forum för utbyte av erfarenheter, idéer, kunskaper och resultaten av forskningen, mellan utbildare och forskare, så att CIF:
  – Stödjer insamling och spridning av information om befintliga utbildningsprogram;
  – Uppmuntrar vidare studier och utveckling av utbildningsverksamhet i ämnen som rör bevarande av kulturarv;
  – Utvecklar vetenskapligt samarbete genom att skapa kontakter med utbildningsanordnare, centra, kommitteer och internationella organisationer som är verksamma inom utbildningar i bevarande, konservering, restaurering av kulturarv.

  Aktiviteter i Sverige

  CIF har under ett antal år inte varit så aktivt, vare sig internationellt eller i Sverige. Målet nu är att etablera en bas i Sverige genom att:
  – Bygga nätverk mellan intresserade utbildningsanordnare.
  – Genom nätverket utveckla ömsesidigt utbyte av information om utbildningsplaner och utvecklingsinsatser inom den utbildningsverksamhet som institutionen bedriver.

  Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till:
  – Ett kreativt forum för utbildningsutveckling inom ICOMOS’ intresseområde.
  – Möjligheter att dra nytta av varandras expertis (t.ex. lärarinsatser, gemensamma fältarbeten, studentutbyte på masternivå).
  – Möjligheter att göra gemensam läromedelsproduktion.
  – Möjligheter att göra gemensamma aktiviteter med praktikerfältet.
  – På sikt kan också möjligheter uppstå att samverka i en internationell kontext.

  Dokument

  Principles for Capacity Building through Education and Training in Safeguarding and Integrated Conservation of Cultural Heritage

  Reflections on heritage to be preserved and the resources required

  ANNEX I Evolution of the concept of cultural heritage

  ANNEX II Centres for conservation education and training

  ANNEX III Bibliographical references

  Glossary of Terms for ICOMOS Guidelines for Education and Training

  Guidelines for Education and Training – Practical Instructions for Practitioners

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Vatten (ISCWater)
  Engelsk titel: International Scientific Committee on Water and Heritage
  Förkortning: ISCWater
  Hemsida: https://water.icomos.org
  Svensk representant: Nils Ahlberg
  Kontakt: info[at]icomos.se

  Aktuellt i Sverige

  Kommitéens svenska arkiv

  Aktuellt i Sverige från de internationella vetenskapliga kommittéerna

  Inbjudan och Call-for-papers: Authenticity from a European Perspective

  ICOMOS TheoPhilos ISC Conference Authenticity from a European Perspective: 30 Years of the Nara Document on Authenticity Thessaloniki, Greece, November 28-29, 2024Multi-purpose Cultural Venue “Islahane”, Thessaloniki

  International Wood Committee på ICOMOS GA23

  Reserapport ICOMOS GA23

  av Cornelius Holtorf Jag deltog i GA2023 i Sydney under scientific symposium måndag tills fredag. Förutom obervationen att det var en storslagen konferens mitt i Sydney med en hel del politisk prominens från Australien och en stark inneraustraliensk agenda att framhäva de traditionella ägare av landet, tänkte jag diskutera kort mina intryck av innehållet av […]

  People-based Heritage Management – Report from ICOMOS GA23

  ​​Christer Gustafsson, 15 September 2023 During the ICOMOS General Assembly in Sydney 31 August – 9 September 2023, the Scientific Symposium was arranged. Under the theme Responsibility, we arranged a Panel Discussion on ”Top-down-grassroots: People-based leadership for heritage management”. It was a collaboration between me as Secretary General of ISC Economics of Conservation and Matthias Ripp, […]

  De internationella kommittéernas svenska arkiv