20th Century Heritage på ICOMOS GA23


Henrik Nerlund 

Undertecknad deltog som delegat vid ICOMOS General Assembly 2023 under datumen 2023- 08-31 till 2023-09-07. Under dessa dagar fokuserade jag min tid på min vetenskapliga kommitté ISC20C och prioriterade att knyta personliga kontakter med andra ledamöter. Jag deltog i alla val av personer till ICOMOS styrelse samt antagande av resolutioner som röstberättigad delegat. Nedan beskriver jag ett urval av aktiviteter som jag deltog vid under ICOMOS GA

Som exempel på programpunkter som min kommitte anordnade och som jag närvarade vid kan nämnas följande:

  • ISC20C Annual meeting: Möte i Utzon room på Sydneyoperan där bl.a. nya ordförande valdes. Jag fick god kontakt med både Susan Macdonald (USA) och Grethe Pontoppidan (Danmark) som kommer leda kommittén 2023.
  • Symposium: Möte i Utzon room på Sydneyoperan. ”Twentieth Century Heritage, Sustainable Development and Climate Action”. Intressant om hur kulturarvet både kan skyddas från klimatförändringar och hur det kan vara en resurs i att möta utmaningarna. Inte minst består det redan byggda av redan ianspråktagna koldioxidutsläpp som vid rivning och nybyggnation ger mycket större utsläpp än vid bevarande.
  • Heldagsutflykt: ”Twentieth Century Sydney Modern”. Ett späckat program som innefattade flertalet byggnader av arkitekterna Walter Burley Griffin och Marilyn Mahoney Griffin, samt Harry Seidler. Flera privatpersoner öppnade generöst upp sina hem för visning. Vi besökte också museerna Eryldene och Rose Seidler house. Utflykten gav en intressant insikt i australiensisk arkitektur och stadsplanering från såväl mellan- som efterkrigstiden.

Jag deltog också i ett intressant seminarium under rubriken ”URBAN HERITAGE – Placemaking & Sustainability” . Vid seminariet diskuterades ombyggnad av befintliga byggnader istället för rivning och nybyggnad. Ett exempel var den återanvända AMP­ byggnaden vid Circular Quay i Sydney (där också seminariet hölls). Som en del i seminariet deltog jag i en stadsvandring som fokuserade på Sydneys gula sandstensfasader.

Andra intressanta programpunkter var ”Who is responsible for heritage”, ”Responsibility – many voices, many roles” och ”Heritage intension? Responsibilities in development & infrastrukture” som alla tre handlade om hur ansvaret för kulturmiljövården ser ut i olika länder med olika legala system och kultur. För mig som professionell bedömare av stadsutvecklingsförslag var detta mycket givande.