Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna


ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella kommittéernas roll och målsättning finns beskrivna i Eger-X’ian Principles, från General Assembly 2005, uppdaterad 2013, tillgängliga på ICOMOS internationella hemsida, https://www.icomos.org/en/about-icomos/committees/scientific-committees/list-and-goals-of-isc. (Vår nationella hemsida är för närvarande under omarbetning https://icomos.se/en/internationella-kommitteer/)

Från ICOMOS Sverige är vi engagerade och representerade i 24 kommittéer och vi behöver representation i ytterligare fyra kommittéer; Cultural Tourism, Risk Preparedness, Heritage Documentation och Shared Built Heritage. Att vara representant är ett ideellt uppdrag med möjlighet att söka resebidrag för att delta i internationella konferenser. Möjligheten att söka resebidrag för deltagande i konferenser gäller alla medlemmar. Kommittéernas arbete bygger helt på de deltagandes engagemang och intresse i samarbetet med kollegor internationellt och nationellt. Det är fullt möjligt att flera medlemmar från ICOMOS Sverige kan vara medlemmar i samma kommitté och engagerade i arbetet, men det är endast en person som har rösträtt vid val inom kommittén och denna representant utses bland de svenska medlemmarna av vår styrelse.

Vi tar gärna emot förslag för deltagande och engagemang i våra olika kommittéer.

Här följer en kort presentation av de kommittéer där representationen för närvarande är vakant. Mer information om kommittéernas arbete finns på ICOMOS hemsidor, den internationella och den svenska.

Cultural Tourism ICTC , Kulturturism

Kommittén arbetar med frågor kring kulturturism och har tagit fram det så kallade  Mexicodokumentet (ICOMOS International Cultural Tourism Charter Principles and Guidelines for managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance) som är en internationell överenskommelse om kulturturism. Dokumentet antogs av ICOMOS generalförsamling i Mexico 1999. Det vänder sig till ansvariga för kulturmiljövård, turism samt lokala förvaltare och ägare av besöksmål. Dokumentet vill uppmuntra till dialog och samarbete mellan dessa parter och skapa ett likartat synsätt. Dokumentet finns i en svensk översättning tillgängligt på Icomos Sveriges hemsida/Kulturturismkommittén, Mexicodokumentet 1999.

Risk Preparedness ICORP, Riskberedskap

ICORPS huvudsakliga uppgift är att arbeta för att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas mot skadegörelse och total förlust vid olyckor, katastrofer och väpnad konflikt. Det sker genom olika aktiviteter med förberedande skydd, tekniskt och organisatoriskt skydd och återställande. Verksamhetsområdet är mycket brett. Det spänner över det mesta från skydd mot och skademinimering under, respektive efter, allt från stora naturkatastrofer som jordbävning, översvämning, och stora bränder, till skydd mot mänskliga aktiviteter med negativa konsekvenser för kulturmiljön, där krigsbrott mot historiska minnesmärken blir allt värre men också ex gruvbrytning kan orsaka stor skada. Dokumentet The Istanbul Statement
on Cultural Heritage Protection in Times of Risk 2012 finns att läsa i sin helhet på
http://icorp.icomos.org/index.php/news/39-the-istanbul- statement-2012.

Heritage Documentation CIPA, Dokumentation

Den internationella kommittén bildades 1968, då med inriktning mot fotogrammetri. Arbetet fick med åren en bredare inriktning med syfte att dokumentera kulturarvet utifrån flera perspektiv. Svenska ICOMOS har inte varit representerat i kommittén under de senaste åren, men det är angeläget att vi tar upp detta arbete igen.

Shared Built Heritage ISCSBH , Delat kulturarv

Det delade byggda kulturarvet inkluderar både historiska urbana och rurala strukturer, som är ett resultat av multikulturell och/eller kolonialt inflytande. Kommittén för Shared Built Heritage har i uppdrag att stödja offentliga och privata organisationer över hela världen genom att öka medvetenheten, skyddet, hanteringen och dokumentationen av det delade byggnadsarvet och att främja och uppmuntra dess integration i dagens sociala och ekonomiska liv. Enligt ICOMOS stadgar inkluderar detta bevarande, skydd, rehabilitering och
förbättring av monument, grupper av byggnader och platser. Den internationella kommittén har haft en imponerande rad möten runt om i världen.

Skicka gärna en intresseanmälan, med en kort presentation, till info[at]nyhemsida.nyhemsida.icomos.se om du är intresserad av arbetet i någon av kommittéerna. Kontakta mig gärna för eventuella frågor lena.palmqvist[at]nyhemsida.nyhemsida.icomos.se.

För styrelsen i svenska ICOMOS

Lena Palmqvist
Sammankallande för representanterna i de internationella kommittéerna och nationella arbetsgrupperna

, , , , ,