ICLAFI:s årsmöte och seminarium i Warszawa 22 – 25 maj 2023


Till ICOMOS Sweden

Reserapport

Den 22-25 maj 2023 deltog jag i ICLAF:s årsmöte med seminarium i Warszawa. Årets seminarietema var ”A legal status of human remains as an issue of the Cultural Heritage Law”. Deltog gjorde fjorton kommittéledamöter och personal från det polska nationella kulturarvsinstitutet under ledning av dess direktör Katarzyna Zalasińska med biträde av bl. a. svenskspråkiga Agata Byszewska-Łasińska. Mötet hölls i institutets lokaler på Kopernikagatan 36/40. Det avslutades med en studieresa till bl.a. Torun och Malbork under mycket sakkunnig ledning.

Temat för seminariet har länge varit en känslig fråga för de verksamma i kulturarvssektorn. I Sverige har det funnits flera kontroverser mellan å ena sidan arkeologer som tagit hand om ben från utgrävningar för närmare analys och studium och å den andra den befolkning som känt sig berörd genom lokal anknytning till gravplatsen. Särskilt känsligt har det varit när utgrävningarna berört kyrkogårder, vars övergivna delar ibland ansetts vara fornlämningar, och där krav ofta ställts på återbegravning. I perspektivet respekt för urfolk har stor uppmärksamhet kommit att riktas mot den välpublicerade återbegravningen vid Gammplatsen i Lycksele. Ett internationellt dilemma höll ocskå för några år sedan att uppkomma när Peru återkrävde Paracastextilierna med deras innehåll av mumifierade människorester. Sedan begäran beviljats pågår ett återlämnande.

Inför seminariet hade organisatörerna skickat ut ett frågefomulär för besvarande:

1. What is the legal status of human body?
2. What is the legal status of human corpse (after death)?
3. What is the legal situation of human remains that can be found in course of archeological excavations or be found „by chance”?
4. Are they “objects” under Civil Law, and subjects of commercial exchange?
5. Do they fit in a definition of movable monuments (incl. archaeological monuments, like eg. in Turkish Law) and, eg.may be entered into museum inventory?
6. Are there any regulations or guidelines on the care and treatment of human remains in museums (storage, transport, etc.)?
Själv sökte jag besvara frågorn inom ramen för en mer omfattande rapport om situationen i Sverige som kompletterades med en mer kortfattad pp-presentation. Den andra svenska ICLAFI-ledamoten Catharina Sojde deltog inte i seminariet men bidrog med skriftliga svar på den del av frågorna.
Nästan alla deltagare var från Europa och det var därför inte överraskande att ganska likartade svar gavs på de ställda frågorna. Själv hade jag skrivit en artikel i Svensk juristtidning år 2004 på samma tema och där försökt vidga perspektivet till the Common Law. Två deltagare representerade sådana jurisdiktioner (USA och Singapore) och det kunde därför bli ett tankeutbyte om ursprunget till the Common Laws principiella ståndpunkt (med praktiska undantag) ”There is no property in a dead body).
Organisatörerna är nu i färd med att publicera våra bidrag och jag kommer därför att bearbeta min rapport så att den förhoppningsvis mer fullständigt svarar på frågorna i formuläret.
Stjärnhov i juli 2023

Thomas Adlercreutz