2021 verksamhetsrapport CIVVIH, ”The committee on historic cities, towns and villages”


Arbetet har pga Corona-pandemin bedrivits digitalt med möten via Zoom.

Pål Anders Stensson tog över rollen som röstberättigad medlem för Sverige i kommittén. Han är styrelsemedlem sedan 2018.

Kommitténs årsmöte hölls i november.

Under 2021 genomfördes fyra styrelsemöten.

Vid styrelsemötet i december diskuterades att vi under 2022 skall fortsätta arbetet med en revidering av de sk Valettaprinciperna, framförallt med större hänsyn till FN:s hållbarhetsmål. Det är rekommendationer angående förvaltning av historiskt värdefulla städer och byar.

Genom Pål Anders Stensson

,