2021 verksamhetsrapport Utbildning (CIF)


Året har präglats av pandemi-läget vilket naturligen har påverkat verksamheten som i korthet kan beskrivas:

Under året har ett svenskt CIF-nätverk etablerats men har inte kunnat träffas och planen är att aktivera nätverket under 2022, framförallt med anledning av Erasmus+ projektet Charter Alliance (https://charter-alliance.eu/)

Projektet startade i januari 2021 och kommer att utvecklas under perioden fram t.o.m. 2024. Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles (CHARTER) strävar efter att skapa en varaktig, sammanhängande strategi för yrken, kompetenser, färdigheter och kvalifikationer (utbildningsmål) inom kulturarvsområdet. Syftet är att motverka den nuvarande bristen på sektorns synlighet som en ekonomisk kraft i Europa genom system som ISCO (https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/), ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal/home), och EU:s databas över reglerade yrken (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/). Målet är att garantera att Europa har nödvändiga kulturarvskompetenser för att stödja hållbara samhällen och ekonomier, inklusive tvärande kompetenser såsom inom digitala/teknologiska färdigheter liksom cirkulär ekonomi. Konsortiet med 47 partners representerar en bred samling av utbildningsinstitutioner, organisationer, nätverk och arbetsgivare inom den europeiska kulturarvssektorn. Bosse Lagerqvist representerar ICOMOS i projektet som dess Scientific Leader, och delar ansvaret för projektets WP2 (Strategic analysis of cultural heritage competences and occupational profiles) med två företrädare för E.C.C.O. Co-leader från ICOMOS är Paul McMahon, Irland, och som är vice ordförande för ICOMOS CIF. Lagerqvist deltog i projektets möte i Bilbao i oktober, det planerade mötet i Ljubljana i december ersattes dock av ett digitalt möte. Övrigt svenskt deltagande i projektet sker genom medarbetare från Institutionen för kulturvård, GU, inom WP4 (Sector Integrated Dynamics) tillsammans med yrkesverksamma företrädare från Västra Götalandsregionen.

Den 6 oktober genomfördes ett digitalt CIF möte med drygt 100 deltagande och där Lagerqvist deltog.

Under november genomfördes en revidering av Principles for Capacity Building through Education and Training in Safeguarding and Integrated Conservation of Cultural and Natural Heritage. En grupp på knappt
10 personer inclusive Lagerqvist, deltog i arbetet och en slutlig versiuon för ’proof-reading’ presenterades
220117.

,