2021 verksamhetsrapport Underwater Cultural Heritage (ICUCH)


Staffan von Arbin valdes in som svensk representant under 2021. Kommittén har  under året anordnat en mycket välbesökt virtuell seminarieserie (Underwater Cultural Heritage Webinar Chain) där Staffan von Arbin deltagit vid ett par tillfällen. I övrigt har kommittéarbetet mest handlat om inval av nya medlemmar samt val till styrelsen, the Bureau of the Committee, liksom remittering och lämnande av synpunkter på vissa policydokument (däribland ICOMOS International Polar Heritage Committee’s Antarctic Underwater Material Culture Guidelines). Kommitténs e-postlista har även använts flitigt för att tipsa om andra konferenser, seminarier och publikationer inom ämnesfältet.

,