2022 Årsberättelse


Verksamheten för 2022 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2021-2023 – med vision, verksamhetsmål och insatsområden. 

ICOMOS verksamhetsmål och insatsområden för 2021-2023 är sammanfattningsvis att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra organisationer. Vidare pekas tre fokusområden ut som ska genomsyra organisationens arbete under den kommande treårsperioden, dessa är: 

  • Hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 och hur kulturarvsfrågor bidrar i detta sammanhang
  • Rättighetsbaserat arbetssätt – demokrati, mångfald och inkludering
  • Samverkan mellan naturvärden och kulturvärden.

Verksamhetsplanen ses över årligen men eventuella större förändringar i verksamhetsplanen görs i regel endast vart tredje år i samband med ICOMOS triennial General Assembly. På detta sätt ansluter svenska nationalkommitténs arbete till internationella ICOMOS arbetsplaner. Internationella ICOMOS håller årsmöte, annual General Assembly, på hösten och vart tredje år hålls ett större möte, triennial General Assembly. I december 2020 hölls triennial General Assembly och nu gällande verksamhetsplan presenteras för och beslutades av årsmötet 2021.

En följd av Covid19-pandemin är att flertalet möten och seminarier fortsatt hållits helt eller delvis i digital form. Genom ICOMOS-nätverket har en stor mängd seminarier, konferenser, expertmöten, föreläsningar och liknande runt om i världen blivit tillgängliga för medlemmarna. Utbudet av internationella och nationella aktiviteter har under 2022 således varit omfattande och deltagandet har varit stort.  

, ,