ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • ISCSBH Årligt möte 2012

  Kulangsu Island, Xiamen and Wuhan, China ‘The returning Chinese diaspora and the only inland concession’ in association with ICOMSO China, and city governments and NGOs

  Läs mer…

 • 2011 Verksamhetsberättelse

  Läs mer…

 • Vindkraftverk utan proportion hotar världsarv

  Läs mer…

 • Angående ansökan om rivningslov i Karlskrona

  Läs mer…

 • ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

  ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

  Läs mer…

 • Världsarvet Drottningholm, Förbifart Stockholm och Ekerövägen

  Läs mer…

 • Yttrande över betänkandet (SOU 2011:31) Staten som fastighetsägare och hyresgäst

  Läs mer…

 • Urban Development, Cities and Unesco s proposed “Recommendation on the Historic Urban Landscape”

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2011

  Cape Town, South Africa ‘The Cape meeting point of many nations and the Cape Vinelands cultural landscape world heritage nomination’, in association with ICOMOS South Africa, South African Heritage Resources Agency (SAHRA), Cape Town Heritage Trust, City of Cape Town, African World Heritage Fund and the Federal Department of Arts and Culture

  Läs mer…

 • Concerning proposal för “ICOMOS Charter on Historic, Cities, Towns and Urban Areas”

  Läs mer…